Florida 2007

Miami Beach - Watson Island

Miami Beach Collins Ave.
Skyline Miami